ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خیلتاش

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. همکار، همقطار
۲. همخیل، همطایفه
۳. فراش، محصل، پیک
۴. سپهدار، صاحبسپاه، امیرلشکر
۵. سپاهی، لشکری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ