ترجمه مقاله

خودسری

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. استبداد، خودکامگی
۲. تکروی
۳. خودمحوری
۴. تمرد، طغیان، عصیان، گستاخی
ترجمه مقاله