ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خواهش کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

تقاضا کردن، استدعا کردن، تمنا کردن، مستدعی بودن، خواهشمند بودن، درخواست کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ