ترجمه مقاله

خندیدن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. خنده زدن، خنده کردن، ضحک، قهقهه زدن ≠ گریستن
۲. ابتسام، تبسم کردن، لبخند زدن
۳. شکفتن، شکوفا شدن، وا شدن، باز شدن ≠ پژمردن، خشکیدن
۴. سبزشدن ≠ خشک شدن
۵. درخشیدن، روشنشدن ≠ غروب کردن
ترجمه مقاله