ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خمل

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. پرز، ریشه، کرک
۲. خواب پارچه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ