ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلاص

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آزاد، آسوده، رها، فارغ، مرخص، مستخلص، ول ≠ اسیر، گرفتار، درگیر
۲. رهایی، نجات، استخلاص
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ