ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خلاصی

فرهنگ مترادف و متضاد

آزادی، آسودگی، رهایی، فراغت، رستگاری، نجات ≠ اسارت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ