ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خردپیشه

فرهنگ مترادف و متضاد

خردمند، خردورز، خردور، عاقل، حکیم، بخرد، فرزانه، دانا ≠ جهالتپیشه، سفیه، کانا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ