ترجمه مقاله

خرامان

فرهنگ مترادف و متضاد

چمان، خرامنده، شتابان، عشوهکنان، نازروان
ترجمه مقاله