ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خراش

فرهنگ مترادف و متضاد

تراش، خدشه، زخم، سایش، اثر زخم، خراشیدگی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ