ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدشهناپذیر

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آسیبناپذیر، صدمهناپذیر
۲. بیعیب، بینقص، سالم
۳. استوار، مسلم، قطعی، حتمی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ