ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خدشهبردار

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. معیوب، ناقص ≠ درست، سالم
۲. لطمهبردار، صدمهپذیر ≠ صدمهناپذیر
۳. مشکوک، شبههناک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ