ترجمه مقاله

خاکآلود

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. غبارآلود، گردآلود، مغبر، خاکی
۲. خاکسار
ترجمه مقاله