ترجمه مقاله

خاطی

فرهنگ مترادف و متضاد

بزهکار، خطاکار، خلافکار، گناهکار، گنهکار، متخلف، مجرم، مقصر ≠ درستکار، صالح، مصیب
ترجمه مقاله