ترجمه مقاله

خاطف

فرهنگ مترادف و متضاد

خیرهکننده، پرتلالو، درخشان
ترجمه مقاله