ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خاطرنشان کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

تذکر دادن، متذکر شدن، یادآور شدن، یادآوری کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ