ترجمه مقاله

خاطرداشت

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. مراعات، التفات، عنایت،
۲. طرفداری، جانبداری
۳. میل، علاقه
ترجمه مقاله