ترجمه مقاله

خاطرخواهی

فرهنگ مترادف و متضاد

تعشق، دلبستگی، دلدادگی، شیفتگی، عشق، علاقه، علاقهمندی، محبت، مهر ≠ بیزاری
ترجمه مقاله