ترجمه مقاله

خاطرخواه

فرهنگ مترادف و متضاد

دلباخته، دلشده، دوستدار، عاشق، محب، مفتون ≠ بیزار
ترجمه مقاله