ترجمه مقاله

خاطرجمعی

فرهنگ مترادف و متضاد

آسودگی، اطمینان، بیتشویشی، اطمینانخاطر، اعتماد، راحتی، وثوق ≠ پریشانخاطری
ترجمه مقاله