ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خاطرجمع

فرهنگ مترادف و متضاد

آسوده، آسودهخاطر، بیتشویش، بیدغدغه، فارغالبال، مطمئن ≠ پریشانخاطر
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما