ترجمه مقاله

خاطر

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. حافظه، یاد
۲. اندیشه، فکر
۳. دل، ذهن، ضمیر، قلب
۴. طبع، قریحه
ترجمه مقاله