ترجمه مقاله

خاطب

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. خطبهخوان، خطیب، سخنران
۲. خواستار، خواستگار، طالب، خواهان
ترجمه مقاله