ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حکایت داشتن

فرهنگ مترادف و متضاد

حاکیبودن، دلالت کردن، اشارت داشتن، خبر دادن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ