ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حمق

فرهنگ مترادف و متضاد

بلاهت، حماقت، سادهلوحی، سفاهت، نادانی، کندذهنی، کمعقلی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ