ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حقیرانه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. توام باحقارت، حقارتآمیز
۲. کمارزش، بیاهمیت، غیرقابل توجه، ناچیز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ