ترجمه مقاله

حقالمرتع

فرهنگ مترادف و متضاد

علفچر، آبچر، حق تعلیف
ترجمه مقاله