ترجمه مقاله

حسابدار، حسابدار

فرهنگ مترادف و متضاد

حسابدان، محاسب، محاسبهگر
ترجمه مقاله