ترجمه مقاله

حجرهدار

فرهنگ مترادف و متضاد

مغازهدار، دکاندار
ترجمه مقاله