جسارت

فرهنگ مترادف و متضاد

بیپروایی، تهور، جرات، دلیری، شوخی، شهامت، گستاخی، وقاحت
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما