ترجمه مقاله

تکرو، تکرو

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. خودسر، خودمحور
۲. جمعگریز، جماعتگریز
۳. تنهارو
ترجمه مقاله