ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توقفگاه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ایستگاه، موقف، یام
۲. پارکینگ، گاراژ
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ