ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

توصیه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اندرز، پیشنهاد، سفارش، نصیحت، وصیت، وعظ
۲. سفارش کردن
۳. اندرز دادن، نصیحت کردن
۴. وصیت کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ