ترجمه مقاله

تهذیب

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اصلاح، پاکی، پاکیزهسازی، پالایش، تربیت، تزکیه، تصفیه، مهذبسازی، پیراستگی
۲. مهذب ساختن
ترجمه مقاله