ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تناقض

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. تخالف، تضاد، ضدیت، مغایرت، منافات ناسازگار
۲. ناسازگاربودن، ضدیکدیگر بودن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ