ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعلل

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اهمال، بهانهجویی، بهانهتراشی، تاخیر، تکاهل، درنگ، سستی، طفره، کوتاهی، مسامحه
۲. بهانه آوردن، بهانه کردن، بهانه تراشی کردن، بهانه جستن
۳. درنگ کردن، طفره رفتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ