ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تعقل کردن

فرهنگ مترادف و متضاد

اندیشه کردن، اندیشیدن، تفکر کردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ