ترجمه مقاله

تصدیع دادن

فرهنگ مترادف و متضاد

مصدع شدن، زحمتافزا شدن، زحمت دادن، مزاحم شدن، دردسر دادن
ترجمه مقاله