ترجمه مقاله

تصادفاً

فرهنگ مترادف و متضاد

اتفاقاً، تصادفی، شانسی، غیرمترقبه، غیرمنتظره
ترجمه مقاله