تشویق

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اغوا، انگیزش، تحریص، تحریض، تحریک، ترغیب، تشجیع، وادار
۲. حث، تقدیر، قدردانی ≠ تنبیه
۳. آرزومند کردن، به شوق آوردن، ترغیب کردن، دلگرم ساختن
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما