ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تزلزلناپذیر

فرهنگ مترادف و متضاد

سستیناپذیر، استوار، محکم، باثبات، خللناپذیر ≠ تزلزلپذیر، متزلزل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ