ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترک

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ثلمه، چاک، درز، رخنه، سوراخ، شکاف، فاق، منفذ
۲. تروتازه، مرطوب
۳. نوعیحلوا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ