ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تدابیر

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. پایاننگریها، تدبیرها، چارهاندیشیها، درایتها
۲. رایزنیها، شورها، عاقبتاندیشیها، مشورتها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ