ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تحقیرآمیز

فرهنگ مترادف و متضاد

اهانتآمیز، اهانتبار، توهینآمیز، حقارتآمیز، خفتبار، وهنآمیز ≠ احترامآمیز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ