ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تابوتوان

فرهنگ مترادف و متضاد

تاب و توش، توانایی، قدرت مقاومت، یارایی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ