ترجمه مقاله

بشاشت

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ابتسام، خوشرویی
۲. خوشی، شادمانی، نشاط
۳. گشادهرویی، تازهرویی
۴. خوشمنشی
ترجمه مقاله