ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بسندهکاری

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اکتفا، قناعت
۲. خشنودی، رضایت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ