ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

برملا

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. آشکار، ظاهر، علنی، عیان، فاش
۲. رسوا
۳. افشا
۴. ابراز
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما