ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برجستن

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. پریدن،
۲. برجهیدن، جستن، جهیدن،
۳. وثوب
۴. تپیدن، جنبیدن
۵. شتافتن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ