ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی

فرهنگ مترادف و متضاد

ترمیم، تعمیر، مرمت، نوسازی ≠ تخریب، ویران سازی، ویرانگری
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ